• หน้าแรก
  • อุปมาแก่นไม้กับแก่นธรรม
  • พระพุทธรูปยุคต่างๆ
  • เสียงธรรมคีตะ
  • สมุดเยี่ยม
  • ติดต่อเรา
 
สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย ความสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้ ลงนามถวายพระพร
hit counter
หลวงพ่อท่านมีผล
งานมากมายถือว่า
เป็นปราชญ์ศาสนา
อย่างแท้จริง
หลงพ่อท่านนี้ก็ถือว่า
เป็นปราชญ์ทางศาสนา
อีกท่านหนึ่งท่านมี
ผลงานมาก
พุทธธาส   ประยุตต์  
อาจารย์ท่านนี้เป็น
โฆษกประจำวัดวิเศษ
การ เป็นนักเทศน์และ
สอนเยาวชน
อาจารย์ท่านนี้เป็นนัก
เทศน์ประจำวัดวิเศษ
การและกองทับเรือ
พระมหากล้าย   พระมหาเยื้อน  
อาจารย์ท่านนี้สอน
อยู่ที่วัดวิเศษการและ
โรงเรียนวัดวิเศษการ
เชิญฟังพระธรรมเทสนา
และอ่านบทความโดย
พระมหาสุทศ สุทสฺสโน
พระมหานอบ   พระมหาสุทัศ  
ท่านมหากวินตอนนี้
กำลังศึกษาอยู่ที่มหา
วิทยาลัยมหา ฯลฯ

พระมหาปัญจะเป็น
มหาบัณฑิตแล้ว
ไปทำงานที่ชลบุรี
พระมหากวิน   พระมหาปัญจะ  
 พระพุทรูปยุค
 คันธาระ
 พระพุทรูปยุคและ
 หลังคุปตะ
 พระพุทรูปยุคทราวดี  พระพุทรูปยุคมถุรา
 อมราวดี

 พระพุทรูปยุคลพบุลี
 ขอม
 พระพุทรูปยุครีวิชัย
 พระพุทรูปยุค
 สุโขทัย
 พระพุทรูปยุค
 อูทอง
 พระพุทรูปยุคปาละ
 เสละ
 พระพุทรูปยุคลานนา
 และเชียงแสน
 พระพุทรูปยุคลังกา  พระพุทรูปยุคอินเดีย
 โบราณ